Privatlivspolitik

Privatlivspolitik til udskrift – Klik her

The General Data Protection Regulation (GDPR) 25 May 2018.

Privatlivspolitik for Rask Mølle Antennelaug

 Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Rask Mølle Antennelaug er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Rask Mølle Antennelaug kontaktoplysninger:

 • Kontaktperson: Torben Tang
 • Adresse: Jasminvej 9, 8763 Rask Mølle
 • CVR: 18079844
 • Telefonnummer: 40800409
 • Mail: ttang@tuknet.dk
 • Website: rm-antenne.dk

Vi behandler følgende personoplysninger:

1: Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger så som:

 • Navn
 • Installationsadresse
 • Debitoradresse
 • Telefon/e-mail
 • Forbrugspakke

2: Oplysninger om bestyrelse

 • Navn
 • Installationsadresse
 • Debitoradresse
 • Telefon/e-mail
 • Forbrugspakke
 • bankoplysninger og bankkontonummer

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Ejendommens ejer
 • Offentlige myndigheder

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til beregning og fremsendelse af kontingent opkrævning, som et led i foreningens virke på grundlag af

 • De ydelser du har bestilt hos foreningen,
 • Administration af din relation til os
 • Samt bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
 • Udbetaling af udlæg og godtgørelser

Facebook.

Foreningen sikre sig, at foreningen har ret til at behandle og videregive de data, der lægges op på Facebook.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med i levering af dine ydelser sker der videregivelse af oplysninger herom til YouSee og CopyDan

Der sker videregivelse af oplysninger om bestyrelse til YouSee samt TUK-NET.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer og til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som bestyrelsesmedlem.

Medlemmer og bestyrelse:

 Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportability (udlevering af data i et almindeligt anvendt format, artikel 20)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Udarbejdet af Rask Mølle Antennelaug Maj 2018