Vedtægter

Vedtægter for Rask Mølle Antennelaug

Kan hentes som folder – klik her

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§1
Foreningens navn er Rask Mølle Antennelaug.

§2
Foreningens interesseområde er Rask Mølle

§3
Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for modtagning af radio- og fjernsynsprogrammer i det under §2 nævnte område i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

MEDLEMMERNE

§4
Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag samt kontingent til foreningen og som er tilsluttet foreningens fællesantenneanslå, er automatisk medlem af foreningen.
Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør §2, kan anmode om tilslutning til foreningens fællesantenneanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til denne udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder betales udgifterne af den, der forestår byggemodningen.
Et medlem som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes afbrydes medlemmets tilslutning til anlægget. Et ekskluderet medlem kan forlange sin eksklusion behandlet på den nærmest følgende generalforsamling.

§5
For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejernes foranledning, opkræves tilslutningsbidrag og kontingent gennem ejeren. Det på
hviler udlejeren at meddele bestyrelsen lejernes navne og adresser.
Ønsker ejeren af ejendommen ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet fællesantenneanlægget på lige fod med ejere. Det påhviler lejeren at sikre sig tilladelse til etablering af tilslutningen.

§6
Medlemmerne er pligtige at tillade, at en tilslutningsstander placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side.
Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de beskadigelser, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere på anlægget på deres egen grund. Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen og udbedringer må kun udføres af en af bestyrelsen anvist reparatør.

§7
Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Udmeldelse kan dog kun ske, såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svarer til det pågældende medlems andel af foreningens bruttogæld opgjort efter det regnskab, der udfærdiges på tidspunktet for udmeldelsen.
Beløbet forfalder til betaling senest en måned efter afholdelse af den generalforsamling, hvor regnskabet godkendes.

GENERALFORSAMLING

§8
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§9
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved meddelelse i den lokale avis senest en uge før. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af revidere regnskab
4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§10
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsordenen fra 25% af medlemmerne senest 3 uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

§11
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden
for, at han er lejer i en ejendom, der er tilsluttet anlægget. Herudover har ejeren én stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive én stemme, uanset det antal lejemål, han råder over i foreningens forsyningsområde. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et – og kun et andet medlem.
Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

LEDELSE – TEGNING – HÆFTELSE

§12
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at henholdsvis 3 og 2 medlemmer skiftevis er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.
Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften.
Der kan ydes honorar til bestyrelsen.

§13
Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§14
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed, der formidles via foreningens kabelanlæg.

REGNSKAB OG ØKONOMI

§15
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, såfremt revisorerne ønsker det.

§16
Såfremt et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde.
Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.
Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

§17
Fællesantenneanlægget ejes af foreningen.

FRAFLYTNING

§18
Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som medlem af foreningen, såfremt han ønsker det. Han kan overtage medlemskabet, såfremt han enten betaler det tidligere medlems restancer eller betaler den på overtagelsestidspunktet gældende tilslutningsafgift. Som restance anses også et eventuelt skyldigt beløb i henhold til § 16. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget. Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger ejendommen. Der foretages ikke tilbagebetaling af kontingent i forbindelse med fraflytning.

VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL

§ 19
Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige og at det forsikres
i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

§ 20
Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens love og vedtægter kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

§ 21
Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik p konstatering af vedligeholdelsesstandarden og at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

§ 22
Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte husstand.
Den tilsynsførende fra foreningen og reparatør har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

§ 23
Bestyrelsen kan vælge et autoriseret servicefirma, der skal forestå vedligeholdelsen af og føre teknisk tilsyn med fællesantenneanlægget. Bestyrelsen tegner på foreningens vegne nødvendig servicekontrakt med firmaet. Det tilsynsførende servicefirma kan efter aftale modtage reklamationer fra brugerne over anlæggets funktion.

ÆNDRINGER OG UDVIDELSER

§ 24
Bestyrelsen fastsætter programsammensætningen på grundlag af bl.a. brugerundersøgelser. Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til større mindretalsinteresser.

Generalforsamlingen kan beslutte, at bemyndige bestyrelsen til at foretage udvidelser af anlægget, selvom udvidelsen kræver anskaffelse af udstyr, ændring eller ombygning af anlægget.
Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid, samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser. Generalforsamlingen træffer beslutning om sammenlægning eller fælles signalforsyning med antenneanlæg tilhørende anden ejer.

VEDTÆGTSÆNDRINGER – FORENINGSOPHØR

§ 25
Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 5 uger efter. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.
Disse afstemningsregler gælder ligeledes ved foreningens opløsning.

FORTOLKNING

§ 26
Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer.

Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen d. 26. februar 2015